הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות


​הגדלת ההון הרשום של החברה

מוצע לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ב- 20,000,000 מניות ללא ערך נקוב כך שלאחר

.ההגדלה יעמוד הונה הרשום של החברה על סך של 60,000,000 מניות ללא ערך נקוב

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000

("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב

בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה

לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לחברה במועד הקובע, אישור

בדבר בעלותו במניה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בהתאם לטופס 1 שבתוספת

.לתקנות הוכחת בעלות, וזאת לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה

​הודעות מידייות

ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ                                                        

                       ("החברה")        

​ 8.9.2016​

    לכבוד                                         ​לכבוד

​רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.isa.gov.il                    www.tase.co.il

מינויו מחדש של ג'אק מוריס ווינט לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה​​

מינויו מחדש של מר ג'אק מוריס ווינט כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה (לאחר הצעת מועמדותו

על ידי דירקטוריון החברה), לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים, רטרואקטיבית החל מיום

                                      באוגוסט 2016 (מועד פקיעת תקופת כהונתו הראשונה), ובאותם תנאי כהונה כפי שהיו עד לאותו מועד


בהסתמך על השכלתו, ניסיונו המקצועי וכישוריו, החברה רואה במר מוריס ווינט כדירקטור בעל

.מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות


הצהרתו של מר מוריס ווינט, כנדרש בהתאם להוראות סעיף 241(א) לחוק החברות, מצורפת כנספח

.ב' לדוח זימון זה


לפרטים אודות מר מוריס ווינט, ראו תקנה 26 לחלק ד' – "פרטים נוספים" – של הדוח התקופתי

:לשנת 2015 (ראו דיווח מיידי של החברה מיום 13 באפריל 2016, מספר אסמכתא

 .(האמור בדיווח מיידי זה מובא בדוח זה על דרך ההפני

,("בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק

.("החברות, הינו סוף יום 15 בספטמבר 2016 ("המועד הקובע

המניין החוקי לקיום האסיפה


מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות רגילות, הנוכחים בעצמם או

.באמצעות שלוח, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה

בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם

.למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג


חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה ליום

העסקים שלאחר יום האסיפה לאותה השעה ולאותו מקום כאמור לעיל, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים

לשמם נקראה האסיפה. מניין חוקי באסיפה נדחית כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח

.בעצמו או באמצעות בא כוח, למעט אם האסיפה כונסה על פי דרישת בעלי המניות​

   הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות


לצורך אישור הנושאים המנויים בסעיפים 1-2 אשר על סדר יומה של האסיפה, שעניינם הגדלת ההון הרשום​

של החברה ותיקון התקנון, בהתאמה, נדרש רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה

.הכללית

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ


ע"י: אדיב ברוך, יו"ר

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000

תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב")

בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה

לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לחברה במועד הקובע, אישור

בדבר בעלותו במניה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בהתאם לטופס 1 שבתוספת

.לתקנות הוכחת בעלות, וזאת לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה

 גב' רונן-לזנביק שם 
  051595023      .ת.ז 
1952 
שנת הלידה 
פאת השולחן 8 תל אביב 
מען להמצאת כתבי בי-דין 
ישראלית 
נתינות 

 בכפוף לאישור האסיפה הכללית – ועדת 

ביקורת וועדת תגמול 

חברות בועדות הדירקטוריון 

 דירקטורית חיצונית, בעלת מומחיות חשבונאית

ופיננסית; דירקטורית בלתי תלויה 

האם היא דירקטורית בלתי 

תלויה/דח"צ/בעלת מומחיות חשבונאית 

ופיננסית 

לא 

האם היא עובדת של השותף הכללי, של 

חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או 

של בעל עניין בו 

מועד אישור האסיפה הכללית 
התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטורית 

 תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת 

,ת"א; תואר מוסמך בניהול מערכות בריאות 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

השכלתה 

 יועצת עצמאית; שותפה בפירמת סומך חייקין

KPMG 

התעסקותה בחמש שנים האחרונות 

חברה בוועד מנהל ובוועדות כספים של 

,עמותות שונות ביניהן עלם, סאנרייז ישראל

.אלי"ע 

חברות בדירקטוריונים 
לא 

 האם היא בת משפחה של בעל עניין אחר 

בשותף הכללי 

לא 

האם היא דירקטורית שהשותף הכללי 

רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית 

ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי

(שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)( 12

לחוק החברות 


הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית


בנוסף על האמור, רשאים בעלי מניות (לא רשומים) להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל

ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה

.("האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני


חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף

יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך

באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול

ברשימת הזכאים להצביע במערכת, בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד

הקובע הודעה, כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי

תקנה 13(ד) לתקנות ההצבעה. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת

מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה

האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע

במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או

באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה

במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה

האלקטרונית, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה

.האלקטרונית


ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד

שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או

לביטול עד למועד נעילת המערכת. בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל

מחבר הבורסה מספר מזהה, קוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות

.מאובטח יוכל להצביע במערכת האלקטרונית

אישור המשך כהונת משרד רואי חשבון קסלמן את קסלמן כרואי החשבון המבקרים של

.​החברה

​הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית, שנתית ומיוחדת של בעלי המניות


החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח מיידי על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970

"תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2006 ותקנות החברות (הודעה)

ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 בדבר זימון

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה', 13 באוקטובר 2016 בשעה


.לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תדחה האסיפה ליום ג', 18 באוקטובר 2016 בשעה 12:00 ותיערך באותו המקום

   עיון במסמכים​


ניתן לעיין במסמכים הנוגעים לדוח זה במשרדי החברה, ברח' אבא אבן 16, הרצליה פיתוח, בשעות

העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון .08-6255897

ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ ​                                                        

                  ("החברה")    

​ 2.6.2016​

    לכבוד                                         ​לכבוד

​רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ​

www.isa.gov.il                 www.tase.co.il

דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, ובדוח

.הדירקטוריון של החברה לשנה זו

אישור הענקת כיסוי ביטוחי לגב' עדה רונן-לזבניק ולמר בועז יהודה

אישור הענקת כיסוי ביטוחי לגב' עדה רונן-לזבניק ולמר בועז יהודה, וזאת בהתאם לפוליסת ביטוח

:דירקטורים ונושאי משרה של החברה, שעיקריה כדלקמן


הכיסוי הביטוחי ניתן בגין כל חבות שתוטל על הדירקטורים ונושאי המשרה עקב מעשה שלא כדין

שעשו (כהגדרת המונח בפוליסת הביטוח), שעילתו נוצרה במהלך תקופת הביטוח, ובכלל זה כיסוי

הוצאות משפטיות בגין תביעות שהוגשו נגדם. הכיסוי הביטוחי בפוליסת הביטוח הינו בגבול אחריות

בסך של עד 2,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח, ביחד ולחוד, ובתוספת כיסוי נוסף של

.עד 20% (עד 400,000 דולר ארה"ב) בגין הוצאות משפט (בישראל), מעבר לגבול האחריות האמור

.סכום הפרמיה הינו כ-8,500 דולר ארה"ב


סכום ההשתתפות העצמית בפוליסת הביטוח נקבע לסך של 10,000 דולר ארה"ב בגין תביעות בדיני

ניירות ערך בישראל בלבד, בעוד שסכום ההשתתפות העצמית נקבע לסך של 50,000 דולר ארה"ב

בגין תביעות המוגשות בארה"ב או קנדה (אין השתתפות עצמית לנושאי המשרה והדירקטורים במקרה

.(בו החברה אינה משפה את נושאי המשרה בשל היותה חדלת כושר פירעון


פוליסת הביטוח מורחבת לכסות תביעות כנגד החברה עצמה (במובחן מתביעות כנגד נושאי המשרה

בה) שעניינן ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה (Entity Coverage ). להרחבה זו נקבעו סדרי

תשלום של תגמולי הביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת שיפוי​

.מהמבטחת, קודמת לזכותה של החברה

תיקון תקנון החברה

תיקון הוראת סעיף 23.1 לתקנון החברה, כך שמינוי מנכ"ל החברה יהיה בסמכות דירקטוריון החברה

.חלף האסיפה הכללית


.התקנון המתוקן בסימון שינויים, בהתאם לאמור לעיל, מצורף כנספח ה' לדוח זימון זה

המועד הקובע, יפויי כוח, כתב הצבעה


,("בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה

​המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק​

.("החברות, הינו סוף יום 9 ביוני 2016 ("המועד הקובע

אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לגב' עדה רונן-לזבניק ולמר בועז יהודה

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לגב' עדה רונן-לזבניק ולמר בועז יהודה, וזאת בהתאם לנוסח כתב

.ההתחייבות לשיפוי הנהוג והמקובל בחברה, כפי שיהיה מעת לעת


.נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי רצ"ב כנספח ד' לדוח זימון זה

פרסומים

המועד הקובע, יפויי כוח, כתב הצבעה

בנושאים ‏1.1 ו-‏1.2: מניין קולות רוב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית, ובלבד שבמניין

קולות הרוב ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור

המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה והמצביעים בעד או

נגד (ללא קולות הנמנעים); או - שסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות הנ"ל, לא יעלה על שיעור של

 .מכלל זכויות ההצבעה בחברה


בנושאים ‏1.4 ו-‏1.5: מניין קולות רוב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית, ובלבד שבמניין​

קולות הרוב ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור

הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי והכיסוי הביטוחי, המשתתפים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (ללא

קולות הנמנעים); או - שסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות הנ"ל, לא יעלה על שיעור של 2% מכלל

.זכויות ההצבעה בחברה


.בנושאים‏1.3, ‏1.6 ו-‏1.7: מניין קולות רוב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית

בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש

להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. ייפויי הכוח יהיה תקף גם לגבי אסיפה

נדחית של האסיפה הכללית אליה מתייחס ייפויי הכוח, אלא אם צוין אחרת בייפויי הכוח.

המניין החוקי לקיום האסיפה

,("בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי ("המצביעים

המצביעים באסיפה בהחלטות 1.1-1.5 שעל סדר היום, יפרטו במסגרת הצבעתם ביחס לקיומו של

,קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה

.לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכדומה ופירוט טיבם

ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ


ע"י: אדיב ברוך, יו"ר

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות​


​מינויה של גב' עדה רונן-לזבניק לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה

(מינויה של גב' עדה רונן-לזבניק כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה (ראשונה

בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית את המינוי כאמור. גב' רונן-לזבניק תהא זכאית

,לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום "הקבוע" ובהתאם לדרגת החברה, כפי שיהיו מעת לעת

כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור

.חיצוני), תש"ס-2000, וכן כיסוי ביטוחי וכתב התחייבות לשיפוי כנהוג וכמקובל בחברה


בהסתמך על השכלתה, ניסיונה המקצועי וכישוריה, החברה רואה בגב' רונן-לזבניק כדירקטורית בעלת

מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל

מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות

.("הכשירות


הצהרתה של גב' רונן-לזבניק, כנדרש בהתאם להוראות סעיף (א)241  לחוק החברות, מצורפת כנספח

.א' לדוח זימון זה


,(להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים

:התש"ל-1970, למיטב ידיעת החברה, ביחס לגב' רונן-לזנביק​שם​

בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש

להפקיד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. ייפויי הכוח יהיה תקף גם לגבי אסיפה

.נדחית של האסיפה הכללית אליה מתייחס ייפויי הכוח, אלא אם צוין אחרת בייפויי הכוח

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

​​​תיקון תקנון החברה

מוצע לאשר את תיקון תקנונה של החברה כך שיתוקן ההון הרשום של החברה הקבוע בסעיף 7.1

,לתקנון, בכפוף לאישור ההחלטה המוצעת בסעיף 1 שעל סדר היום של האסיפה המזומנת לפי דוח זה

בדבר הגדלת הון החברה ב- 20,000,000 מניות ללא ערך נקוב, כך שלאחר ההגדלה יעמוד הונה

.הרשום של החברה הקבוע בתקנון החברה על סך של 60,000,000 מניות ללא ערך נקוב


התקנון המתוקן בסימון השינויים בהתאם לאמור לעיל מצורף כנספח א' לדוח זה

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר, לפי סעיף 44יא5

לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה

​האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות ההצבעה) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") – דינו כדין אישור

.בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו​

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר, לפי סעיף 44יא5

לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה

האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות ההצבעה) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") – דינו כדין אישור

.בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו

מינויו מחדש של מר בועז יהודה לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה

.מינויו מחדש של מר בועז יהודה כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה


מר בועז יהודה מונה כדירקטור על ידי דירקטוריון החברה ביום 30 באוגוסט 2016. באותו מועד סווג

.מר יהודה על ידי דירקטוריון החברה כדירקטור בלתי תלוי


.הצהרתו של מר יהודה מצורפת כנספח ג' לדוח זימון זה


.ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה, תתבצע בנפרד

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות

החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח מיידי על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970​

תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2006 ותקנות החברות (הודעה")

ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 בדבר זימון אסיפה

מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה', 16 ביוני 2016 בשעה 12:30, במשרדי החברה, ברח' אבא

אבן 16, הרצליה פיתוח. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תידחה האסיפה

ליום א', 19 ביוני 2016 בשעה 12:30 ותיערך באותו המקום

בעל מניות יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית בנושאים 1.1-1.5 אשר על סדר היום, באמצעות כתב

.הצבעה המצורף לדיווח זה. ההצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור


כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתבי ההצבעה: אתר ההפצה של

רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il . אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

בע"מ: www.tase.co.il .

מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות רגילות, הנוכחים בעצמם או

.באמצעות שלוח, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה

בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם

.למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג


חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה ליום

העסקים שלאחר יום האסיפה לאותה השעה ולאותו מקום כאמור לעיל, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים

לשמם נקראה האסיפה. מניין חוקי באסיפה נדחית כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח

.בעצמו או באמצעות בא כוח, למעט אם האסיפה כונסה על פי דרישת בעלי המניות

בנוסף על האמור, רשאים בעלי מניות (לא רשומים) להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל​

ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה

.("האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני


חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף

יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך

באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול

ברשימת הזכאים להצביע במערכת, בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד

הקובע הודעה, כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי

תקנה 13(ד) לתקנות ההצבעה. חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת

מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה

האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע

במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או

באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה

במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה

האלקטרונית, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה

.האלקטרונית


ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד

 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול

עד למועד נעילת המערכת. בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר

הבורסה מספר מזהה, קוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח

.יוכל להצביע במערכת האלקטרונית

.(בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה לקבלת נוסח כתבי הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו


בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות

בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין

.זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים


בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתבי ההצבעה

והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות, אם הודיע בעל

המניות שהוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסויים במועד קודם

.למועד הקובע


בעל מניות המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות 1.1-1.5 שעל סדר היום, יסמן בחלק ב' של כתב

ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי

באישור ההחלטות האמורות, לפי העניין, אם לאו, ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות

.או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות


:המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימציא למשרדי החברה, במסירה ביד או​

באמצעות דואר רשום, עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס

.אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום, רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם נשלח

.לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית


בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות, המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימציא לחברה עד

 שעות לפני מועד ההצבעה, את כתב ההצבעה החתום על ידו בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או

תעודת ההתאגדות. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום, רק אם נשלח לחברה צילום

.תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות